Załącznik nr 2 UMOWA

                                                                                          Załącznik nr 2

 

 

UMOWA

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

z podmiotem leczniczym

 

 

zawarta w dniu …………. w Wolicy, pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy z siedzibą w Wolicy 113 k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000001953, którego dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 698-06-65-587,

reprezentowany przez :

lek. med. Sławomira Wysockiego                 - Dyrektora Zakładu

przy udziale mgr Haliny Siemiątkowskiej     - Głównej Księgowej

zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym Zamówienia",

 

a

 

 ……………………. lek. wykonującym zawód lekarza w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, z siedzibą w ………………, przy ul……………., REGON:…………….., NIP: …………. posiadającym prawo wykonywania zawodu nr, zwanym  w dalszej części umowy „Przyjmującym Zamówienie".

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j. t.), w wyniku wyboru oferty przez Udzielającego zamówienia w trybie konkursu ofert, Strony zawierają umowę następującej treści:

 

 

§ 1

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń  zdrowotnych w następującym zakresie obejmującym łącznie usługi:

1) codziennie w dni powszednie od godziny 7:00 do godziny 14:35 na Oddziale …………

oraz

2) co najmniej ………. razy w miesiącu jako dyżur popołudniowy obejmujący cały Szpital od godziny 14:35 do godziny 7:00 dnia następnego

oraz

3) co najmniej …… razy w miesiącu jako dyżur świąteczny obejmujący cały Szpital w soboty, niedziele i święta od godziny 7.00 do godziny 7.00 dnia następnego

 

2. Zakres świadczeń zdrowotnych wynika z umów zawartych przez Udzielającego Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia – Oddział Wlkp.

 

 

 

§ 2

 1. Przyjmujący Zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy wykonuje czynności służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów szpitala
 2. Szczegółowy zakres obowiązków Przyjmującego Zamówienie w ramach obowiązków określonych w §1 ust. 1 pkt. 1) określa załącznik nr 1 do umowy
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Przyjmującego Zamówienie w ramach obowiązków określonych w §1 ust. 1 pkt. 2) i 3) określa  załącznik nr 2 do umowy
 4. Obowiązki wskazane w załącznikach nr 1 i 2 nie wyłączają obowiązku Przyjmującego Zamówienie do podjęcia innych działań służących dobru pacjentów i interesom Udzielającego Zamówienie. W szczególności Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienie
 5. W zależności od potrzeb Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do  udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy zamiast na oddziale Szpitala. Termin i godziny tych świadczeń określa Udzielający Zamówienie. Szczegółowy zakres obowiązków Przyjmującego Zamówienie świadczącego usługi w ww. Poradni określa załącznik nr 3 do umowy

 

§ 3

 1. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń                           w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy wynosi ok. 4 400 pacjentów rocznie.
 2. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych, określonych niniejszą umową, jest zgodna z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

§ 4

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, których mowa w §1 ust. 1 pkt 2) oraz 3) według opracowywanego co miesiąc rozkładu usług.
 2. Terminy udzielania usług których mowa w §1 ust. 1 pkt 2) oraz 3) do wykonania określa Udzielający Zamówienia na podstawie propozycji składanej przez Przyjmującego Zamówienie. W razie potrzeby Udzielający Zamówienia może wyznaczyć terminy świadczenia usług nie uwzględniając propozycji Przyjmującego Zamówienie konieczne dla zabezpieczenia ciągłości pracy. Udzielający Zamówienia otrzymuje propozycję terminu świadczenia usług do dnia 10 – go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usług.
 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych terminów                         i godzin świadczenia usług, z zastrzeżeniem § 6 umowy. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie określonym rozkładem usług i w razie stwierdzenia naruszeń uprawniony jest do nałożenia kary umownej. Kara umowna za jedno naruszenie nie może przekroczyć 2% kwoty zobowiązania, wynikającej z niniejszej umowy za 1 m-c poprzedzający nałożenie kary. Suma kar w okresie jednego roku obowiązywania umowy nie może przekroczyć 3% wynagrodzenia rocznego Przyjmującego Zamówienie. Strony zgodnie ustalają, że okres rozliczeniowy wynosi cztery miesiące. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnień Przyjmującego Zamówienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych bez ujemnych skutków finansowych dla Udzielającego Zamówienia z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych, zgodnych z zawartą umową.
 5. Przyjmujący zamówienie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca jest zobowiązany do przedstawiania osobie wyznaczonej przez Udzielającego Zamówienie comiesięcznej pisemnej informacji o realizacji przyjętego zamówienia. Na wniosek Udzielającego zamówienie  Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielenia pisemnych wyjaśnień w wymaganym zakresie

 

§ 5

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych zgodnie
  z aktualnym stanem wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej
  i należytą starannością, przy wykorzystaniu pomieszczeń, sprzętu, aparatury, leków
  i innych środków Udzielającego Zamówienia, niezbędnych do udzielania pomocy medycznej.
 2. Użytkowanie pomieszczeń, sprzętu, aparatury medycznej, leków i innych środków niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych jest bezpłatne dla Przyjmującego Zamówienie.
 3. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do utrzymywania w należytym stanie technicznym aparatury i sprzętu potrzebnego do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń potrzebnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych.
 5. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy wymienionych          w ust. 1  będące następstwem prawidłowego ich używania.
 6. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu Zamówienie możliwość korzystania z konsultacji i badań specjalistycznych świadczonych przez pracowników Udzielającego Zamówienia, innych Przyjmujących Zamówienie oraz inne osoby  wykonujące umowy na rzecz Udzielającego Zamówienie, a w szczególności dostępność rtg, laboratorium, transportu medycznego zgodnie z system pracy Szpitala.
 7. Przyjmujący Zamówienie może kierować pacjentów na leczenie w innych zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny i leczniczy Udzielającego Zamówienia nie zapewnia możliwości dalszego leczenia, po bezwzględnej konsultacji z Udzielającym Zamówienia.
 8. Przyjmujący Zamówienie w czasie realizacji postanowień niniejszej umowy współpracuje z pozostałym personelem zatrudnionym lub świadczącym usługi zdrowotne dla Udzielającego Zamówienie.

 

§ 6

Przyjmujący Zamówienie winien świadczyć usługi osobiście. W razie niemożności stawienia się do Udzielającego Zamówienie w dniu wynikającym z ułożonego wcześniej rozkładu dyżurów, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa przez innego lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń w ramach umowy z Udzielającym Zamówienia, po poinformowaniu osoby wyznaczonej przez Udzielającego Zamówienie i uzyskaniu jej zgody.

 

§ 7

1.  Bezpośrednią kontrolę merytoryczną nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych sprawuje ordynator (kierownik oddziału) lub osoba wyznaczona przez Udzielającego  Zamówienia.

2. Pełną kontrolę nad organizacją udzielanych świadczeń zdrowotnych sprawuje osoba wyznaczona przez Udzielającego Zamówienie

 

§ 8

Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia, w szczególności co do :

1) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną, lekami i innymi  środkami niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych;

3) dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności za udzielane świadczenia;

4) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.

 

§ 9

1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej
i sprawozdawczości statystycznej wg przepisów obowiązujących u Udzielającego     Zamówienia.

2. W razie stwierdzenia uchybień w prowadzeniu dokumentacji medycznej lub statystycznej Udzielający Zamówienia może nałożyć na Przyjmującego Zamówienie karę umowną w wysokości 5% kwoty wynikającej z niniejszej umowy za 1 m-c poprzedzający nałożenie kary. Suma kar z tego tytułu w okresie jednego roku nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia rocznego Przyjmującego Zamówienie.

3. Zapłaty kary umownej nie ogranicza prawa Udzielającego Zamówienie  do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 

§ 10

Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie na podstawie noty obciążeniowej.  W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentacji medycznej  lub statystycznej już po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do zapłaty w/w kary   w ciągu 10 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

 

 

§ 11

 1. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat swoich czynności oraz ich wykonywanie, w tym zwłaszcza odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych.
 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie.
 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielonego mu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego podmiot przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne obowiązany jest, na podstawie umowy o udzielenie zamówienia, do wykonywania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia.
 5. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkodę w postaci uiszczonej przez Udzielającego Zamówienie na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia kary umownej nałożonej w wyniku przeprowadzonego przez NFZ postępowania kontrolnego obejmującego realizację zapisów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie, jeżeli kara została nałożona na skutek nienależytej realizacji umowy przez Przyjmującego Zamówienie.
 6. Przyjmujący Zamówienie ponosi solidarną z Udzielającym Zamówienia odpowiedzialność za skutki finansowe wynikające z weryfikacji przez NFZ umowy w danym zakresie, a zaistniałe na skutek nienależytej realizacji umowy przez Przyjmującego Zamówienie.
 7. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie na podstawie noty obciążeniowej. W przypadku stwierdzenia uchybień już po rozwiązaniu umowy lub wygaśnięciu umowy, Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do zapłaty kary w ciągu 10 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

 

 

§ 12

 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie: od dnia ……………r. do dnia r. …………….
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku braku możliwości jej kontynuowania z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć, w szczególności zmiany prawodawstwa, umowy Udzielającego Zamówienie z NFZ, decyzji organów administracji publicznej, zaleceń organu założycielskiego lub rady społecznej lub gdy kontynuowanie umowy nie leży w interesie publicznym

 

§ 13

Umowa może zostać rozwiązana wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, a w szczególności:

 1. w wyniku kontroli wykonania niniejszej umowy i realizacji zaleceń pokontrolnych  stwierdzono nie wypełnianie przez Przyjmującego Zamówienie warunków umowy lub jej wadliwe wykonanie, a zwłaszcza ograniczenie dostępności świadczeń, zawężanie ich zakresu i złą jakość świadczeń,
 2. Przyjmujący Zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przeniósł na osoby trzecie bez akceptacji  ordynatora ( kierownika oddziału) lub osoby wyznaczonej przez Udzielającego Zamówienie
 3. dane zawarte w ofercie Przyjmującego Zamówienie okażą się nieprawdziwe,
 4. Przyjmujący Zamówienie nie przedłoży w dacie zawarcia umowy świadczenia usług medycznych, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa                    w  § 11 ust. 3 umowy.

 

§ 14

 1. Przyjmujący Zamówienie prowadzi działalność na własny rachunek i ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym ryzyko ujemnych skutków finansowych dla Udzielającego Zamówienia z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych, w zakresie określonym niniejszą umową.
 2. Wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie wynosi:
 1. za usługi określone w §1 ust. 1 pkt. 1) – ryczałt miesięczny w wysokości brutto ….. zł

przy czym dla celów rozliczeniowych 1 dzień świadczenia usług wynosi brutto …… zł, a 1 godzina świadczenia usług wynosi brutto ……. zł.

 1. za usługi określone w §1 ust. 1 pkt. 2) za 1 godzinę ………. zł brutto
 2. za usługi określone w §1 ust. 1 pkt. 3) za 1 godzinę ……… zł brutto

W przypadku świadczenia usług, o których mowa  w §1 ust. 1 pkt 2) i 3) w ilości przekraczającej wskazane w tych zapisach, stawka godzinowa nie ulega zmianie

 1. Rozliczanie należności za świadczone usługi następuje w okresach miesięcznych. Podstawą wypłaty należności za świadczone usługi jest faktura wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, potwierdzona przez ordynatora (kierownika oddziału) lub osobę wyznaczoną przez Udzielającego  Zamówienie.
 2. Wypłata należności za świadczone w ramach umowy usługi nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury przez Udzielającego Zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie otwarty w związku z prowadzoną działalnością wskazany na fakturach
 3. W związku z nieterminowym dokonaniem płatności Przyjmującemu Zamówienie  przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych.
 4. Faktura powinna odpowiadać wymogom określonym w odpowiednich przepisach, a ponadto wskazywać kwotę ryczałtu, ilość godzin dyżurów popołudniowych, ilość godzin dyżurów świątecznych

 

 

 

§15

1. Przyjmujący Zamówienie po uprzednim uzgodnieniu z Udzielającym  Zamówienie może bez utraty wynagrodzenia nie świadczyć usług, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1) w ilości  20 dni w ciągu pełnego roku obowiązywania umowy w szczególności celem wypoczynku i szkoleń.  W razie obowiązywania umowy w okresie nie obejmującym pełnego roku ilość dni ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu

2. W przypadku przekroczenia ilości dni wskazanych w ust. poprzedzającym, wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie, o którym mowa w §14 ust. 2 pkt. 1) ulega odpowiedniemu zmniejszeniu

3. W razie nie zrealizowania minimalnej ilości dyżurów wskazanych w §1 ust. 1 pkt. 2) i 3) Przyjmujący Zamówienie pokryje wszelkie koszty jakie Udzielający Zamówienie poniesienie w związku z pełnieniem dyżurów przez inną osobę

4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie zapewni na swój koszt pełnienie dyżuru przez inną osobę mającą z Udzielającym Zamówienie zawartą umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług zdrowotnych

 

§16

W przypadku braku możliwości świadczenia usług przez Przyjmującego Zamówienie spowodowanego długotrwałą chorobą w wymiarze powyżej 30 lecz nie więcej niż 90 dni, Udzielający Zamówienie wypłacał będzie różnice pomiędzy stawką dzienną wskazaną w §14 ust. 2 pkt. 1), a stawką zasiłku chorobowego otrzymanego przez Przyjmującego Zamówienie

 

 

§ 17

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków niniejszej umowy oraz innych informacji i danych stanowiących tajemnicę Udzielającego Zamówienia, uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do nich.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej oraz należytej realizacji postanowień niniejszej umowy Udzielający Zamówienia jako administrator danych powierza Przyjmującemu Zamówienie przetwarzanie danych osobowych pacjentów objętych świadczeniami zdrowotnymi w zakresie niniejszej umowy. Powierzenie, o którym mowa obowiązuje na czas związania umową, w związku z czym wszelkie informacje o pacjentach mogą być przez Przyjmującego Zamówienie użyte tylko w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż wyraża zgodę na powierzenie mu danych osobowych, o których mowa. Poprzez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć: zbieranie, zapisywanie, modyfikację oraz utrwalanie danych osobowych pacjentów.
 3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie za szkodę wyrządzoną Udzielającemu Zamówienia oraz stanowi podstawę rozwiązania niniejszej umowy przez Udzielającego Zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Dokumentacja medyczna sporządzona przez Przyjmującego Zamówienie stanowi własność Udzielającego Zamówienia i będzie przechowywana przez Udzielającego Zamówienia.

 

§ 18

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 19

Przyjmujący Zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.               o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j. t.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.                    o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity) oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Przyjmujący Zamówienie, a dwa egzemplarze Udzielający Zamówienia.

 

 

 

 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:                               UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

                                       

 

 

.......................................................                                 .........................................................

Załącznik do pobrania pod poniższym linkiem:

http://www.wolica.pl/pliki/Do_pobrania_zalaczniki/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202.pdf

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.