Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Kompleksowe wyposażenie Zakładu Rentgenodiagnostyki wraz z dostosowaniem pomieszczeń”, znak sprawy: ZP/ 11/2017
 
Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, że 
w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:
 
 
Pytanie nr 1:
Dotyczy Załącznik nr 4 – Wymagane parametry sprzętu, stacjonarny aparat RTG kostno-płucny
Dotyczy załącznik nr 4. –GENERATOR, pkt. 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat o zakresie ustawienia mAs
o wartości 0,4 w zamian za wymagane ≤ 0,1? Nie wykonuje się bowiem badań RTG na tak krótkim czasie ekspozycji, a parametr ten w tym przypadku jest tylko sztucznym zawężeniem konkurencji, co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych i z zasadami uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 2:
Dotyczy Załącznik nr 4. – LAMPA RTG, KOLIMATOR, pkt. 13,14.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat bez dotykowego panelu LCD,
w którym wyświetlanie regulacji warunków ekspozycji, wyświetlanie danych
o badaniu i pacjencie oraz badań na kołpaku pozwalające na akceptację lub odrzucenie badania. Odbywa się na dotykowym monitorze na stacji technika. Pragniemy zaoferować aparat najwyższej klasy, który posiada wiele innych parametrów znacznie przewyższających wymagania Zamawiającego. W większości aparatów na rynku dostosowanie kolimacji i przygotowanie ekspozycji, położenia lampy względem detektora odbywa się z pracowni, natomiast wszelkie inne nastawy (parametry ekspozycji) są ustawiane z poziomu konskoli technika ze sterowni. Wszak technik eksponuje badanie ze sterowni a nie bezpośrednio z pracowni. Jest to podyktowane zarówno bezpieczeństwem pacjenta, jak i technika.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 3:
Dotyczy Załącznik nr 4. – PODŁOGOWA KOLUMNA LAMPY, pkt. 3
Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania aparat z minimalną wysokością ogniska lampy od podłogi o wartości 40 cm w zamian za wymagane ≤35cm? Różnica jest zupełnie nieznacząca i nie wpływa na funkcjonalnośc aparatu ani na jakość diagnostyczną badania, a pozwoli nam zaoferować aparat najwyższej klasy.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 4:
Dotyczy Załącznik nr 4. – PODŁOGOWA KOLUMNA LAMPY, pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z zakresem ruchu pionowego lampy rtg o wartości równej 144cm w zamian za wymagane ≥150cm. Róznica ta jest nieznaczna i nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność i możliwości diagnostyczne całego aparatu.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza
 
 
Pytanie nr 5
Dotyczy Załącznik nr 4. – STÓŁ KOSTNY PODNOSZONY, pkt. 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o szerokości 85cm w zamian za wymagane ≥87cm? Różnica ta jest nieznaczna (zaledwie 2cm) i jest rekompensowana przez większy niż wymagany (o 3 cm) zakres ruchu poprzecznego równy 30cm. Jest to zatem rozwiązanie równoważne, a różnica nie wpływa w żaden sposób na właściwości diagnostyczne czy też funkcjonalność aparatu. Ponadto pozostałe parametry oferowanego przez nas stołu RTG znacznie przewyższają wymagane: stół ten posiada długość 240cm (w zamian za wymagane 215 cm) i zakres ruchu wzdłużnego równy 100cm (wymagane 70 cm), a to ten parametr ma właściwe przełożenie na funkcjonalność i komfort podczas wykonywania diagnostyki, gdyż umożliwia wykonywanie zdjęcia całego pacjenta bez konieczności jego przemieszczania.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
Pytanie nr 6
Dotyczy Załącznik nr 4. – KOLUMNA (STOJAK PŁUCNY) DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, pkt. 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z najniższym położeniem punktu centralnego detektora w stojaku o wartości 40 cm w zamian za wymagane ≤35cm? Różnica jest zupełnie nieznacząca i nie wpływa na funkcjonalność aparatu ani na jakość diagnostyczną badania, a pozwoli nam zaoferować aparat najwyższej klasy.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
Pytanie nr 7
Dotyczy Załącznik nr 4. – KOLUMNA (STOJAK PŁUCNY) DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, pkt. 2
Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania aparat z kolumną o zakresie ruchu pionowego detektora o wartości równej 147cm w zamian za ≥150cm? Różnica ta jest nieznaczna (3cm) – w praktyce nieodczuwalna. Przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam na złożenie ważnej oferty na sprzęt najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 8
Dotyczy Załącznik nr 4. – APARAT RTG CYFROWY PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY – 1 zestaw
Dotyczy Załącznik nr 4. – GENERATOR, pkt. 10
Czy Zamawiający uzupełni zapis makasymalnej wartości prądu [mA] o wyrażenie „minimum”? Oferowany przez nas aparat posiada maskymalną wartość prądu równą 425 mA, co jest korzystne dla Zamawiającego, ponieważ im wyższa wartość mA tym lepsze właściwości diagnostyczne aparatu.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowaną wartość
Pytanie nr 9
Dotyczy Załącznik nr 4. – GENERATOR, pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści aparat przewoźny o zakresie prądowo-czasowym [mAs]
o wartości 0,2-220 w zamian za wymagany ≥ 0,1-300? W praktyce nie wykonuje się bowiem badań RTG na tak wysokim zakresie mAs, a parametr ten w tym przypadku jest tylko sztucznym zawężeniem konkurencji, co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach publicznych i z zasadami uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
Pytanie nr 10
Dotyczy Załącznik nr 4. – RAMIĘ Z LAMPĄ RTG I WÓZEK, pkt. 24
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie odległości minimalnej podłoga-ognisko [cm] wskazując ≥ 45? Jeśli wartość wymagana powinna wynosić ≤ 45 cm prosimy o odpowiedź na pytanie. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat przewoźny z ramieniem o odległości minimalnej podłoga-ognisko [cm] równe 49,5cm? Różnica ta jest nieznacząca, nieodczuwalna w praktyce i nie wpływa na obniżenie funkcjonalności i możliwości diagnostycznych aparatu.
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską, prawidłowy zapis punktu to: „odległości minimalnej podłoga-ognisko [cm] wskazując ≤45” Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 11
Dotyczy Załącznik nr 4. – RAMIĘ Z LAMPĄ RTG I WÓZEK, pkt. 26
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat przewoźny o kącie pochylenia lampy -20° do +105° w zamian za wymagane -45° do +160°? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
Pytanie nr 12
Dotyczy Załącznik nr 4. – DETEKTOR SYSTEMU DR (SZT. 1) BEZPRZEWODOWY, pkt. 39
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania detektor z przetwarzaniem przetwornika  detektora [bitów] o wartości 14 w zamian za  ≥16? Jest to standardowa wielkość dla większości detektorów cyfrowych oferowanych na rynku.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
Pytanie nr 13
Dotyczy Załącznik nr 4. – DETEKTOR SYSTEMU DR (SZT. 1) BEZPRZEWODOWY, pkt. 41
Z uwagi na to, że standardowo w przypadku opisów detektorów używa się skali IPX (3-7) prosimy o określenie wymaganej klasy wodoodporności w tej skali. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
Pytanie nr 14
Dotyczy Podłączenie do systemu urządzeń będących w posiadaniu  Zamawiającego, posiadających interfejs oraz licencję na usługę Dicom Storage. Minimalna ilość licencji na urządzenia akwizycyjne 3.  
Prosimy o podanie nazw producentów, modeli oraz numerów seryjnych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego które mają zostać podłączone do systemu. Dane te są niezbędne do rzetelnej wyceny oferty. Brak tych danych jest sprzeczny z art. 29 ust 1 ustawy PZP.
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje podłączenia urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia tj. aparat RTG stacjonarny, RTG mobilnego oraz innego wskazanego w terminie późniejszym urządzenia akwizycyjnego. W ocenie zamawiającego powyzsza informacja jest wystarczająca do przygotowania wyceny.  
Pytanie nr 15
Dotyczy:
-  zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian.- - - wsparcie systemów operacyjnych Windows oraz MacOS
Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłączenie na jednego wykonawcę tj. firmę Alteris.
Odpowiedź: 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.
Pytanie nr 16.
Dotyczy: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu HIS Eskulap o moduł obsługi pracowni diagnostycznej RIS Eskulap w ilości 2 stanowisk.
Czy Zamawiający dopuści dostawę systemu RIS tego samego producenta co system PACS? W obecnej chwili możliwość złożenia oferty w niniejszym postępowaniu jest zależna od firmy trzeciej i faktu otrzymania oferty na wymieniony przez Zamawiającego system RIS. Dodatkowo Zamawiający użył nazwy własnej oprogramowania nie podając warunków równoważności. Krajowa Izba Odwoławcza w wielu wyrokach zwracała uwagę, że zapis „lub równoważny” nie spełnia ustawowych przesłanek. 
Odpowiedź: 
Przywołanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej „HIS Eskulap” w żadnym stopniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, ponieważ posłużenie się nią nie wskazuje, że zamawiający eksploatuje Zintegrowany System Szpitalny HIS Eskulap zakupiony w trybie przetargu nieograniczonego.  W ramach niniejszego postępowania oczekuje jego rozbudowy o dwie licencje modułu do obsługi pracowni diagnostycznej. Wykonawca powinien pozyskać ofertę  na ww zakres od dostawcy systemu Esculap. 
Pytanie nr 17
Dotyczy Obudowa Tower/RACK z możliwością instalacji  min. 8 dysków 3.5" Hot Plug
Czy Zamawiający dopuści serwer tylko w obudowie RACK? Dla Zamawiającego nie ma żadnego znaczenia czy serwer ma możliwość przekształcenia obudowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
Pytanie nr 19
Dotyczy Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję oraz przez fakt iż to pomieszczenie w którym znajduje się serwer powinno być chronione przed nieupoważnionym dostępem a nie pojedyncze serwery
Odpowiedź: 
Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 20
Dotyczy Minimum 4 złącza PCI Express
Prosimy o dopuszczenie serwera z 2 złączami PCI Express jako typową ilością dla serwerów
Odpowiedź: 
Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 21
Dotyczy 9 portów USB w tym 4 porty USB 3.0 oraz 5 portów USB 2.0
Czy Zamawiający dopuści serwer z 4 portami USB jako standardową ilością portów? Z uwagi na przeznaczenie oraz tryb pracy serwera ilość portów USB jest nie istotna.
Odpowiedź: 
Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 22
Dotyczy Dwa wewnętrzne napędy umożliwiający odczyt dysków RDX, wraz z napędami dostarczyć 2 dyski RDX o pojemności 500GB i 2 dyski RDX o pojemności 1TB
Czy Zamawiający dopuści napędy zewnętrzne z uwagi na fakt iż większość wiodących producentów serwerów nie wspiera rozwiązania z wewnętrznymi napędami RDX?
Odpowiedź: 
Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 23
Dotyczy Minimum 60 miesięcy gwarancji w trybie NBD realizowanej przez producenta bądź autoryzowany przez producenta serwis. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Zamawiający w punkcie V.5.5 określił za pomocą jakich dowodów Wykonawcy mają wykazać spełnianie warunków. Prosimy o podanie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga dołączenia autoryzacji producenta serwera. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający nie może żądać takiego dokumentu.
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 p.z.p., zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. 
Zamawiający na potwierdzenie, że  oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, może żądać w szczególności zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (art. 25 ust. 2 p.z.p. oraz § 6 ust. 1 r.r.d.), Zamawiający 
w treści ogłoszenia i SIWZ wymaga załączenia określonego dokumentu do oferty. 
W wyroku z dnia 27 czerwca 2008 r. (KIO/UZP 576/08), KIO uznała, że żądanie przez zamawiającego zaświadczenia o wdrożeniu systemu ISO 9001 lub równoważnego mieści się w katalogu dokumentów, jakich może on żądać od wykonawców, w celu potwierdzenia spełniania warunku, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego.
 
Pytanie nr 24
dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie dot. Rozdziału VIII Wymagania dotyczące wadium i Ogłoszenia – W związku z rozbieżnością pomiędzy kwotą wadium podaną w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ prosimy o potwierdzenie, że prawidłowa kwota wadium określona jest w Rozdziale VIII SIWZ i wynosi 40 000,00 PLN oraz o sprostowanie wysokości wadium w pozostałych dokumentach.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że prawidłowa  kwota wadium określona jest w Rozdziale VIII SIWZ i wynosi 40 000,00 PLN. 
 
Pytanie nr 25
Pytanie dot. Rozdziału V. Warunki udziału w postępowaniu, ppkt. 5.5.3. warunek zdolności technicznej lub zawodowej oraz Rozdziału VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, ppkt. 6.7. c) oraz Ogłoszenia:
Przedmiotem postepowania są dostawy, Zamawiający, natomiast - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -  żąda następujących dokumentów:
„5.5.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością Zamawiający uzna zadanie wykonane w formule „zaprojektuj – wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, modernizacji pomieszczeń w budynku szpitalnym lub innym obiekcie opieki medycznej obejmujących zakład rentgenodiagnostyki o wartości min. 1 500 000 zł. i powierzchni użytkowej min. 50 m².
Przez zamówienie zrealizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj” Zamawiający rozumie zadanie zrealizowane przez Wykonawcę w oparciu o jedną umowę obejmującą zarówno zaprojektowanie                                                        i wybudowanie obiektu (zakończonego uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie)”
Prosimy o modyfikację warunku zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z jego charakterem oraz zgodnie z kategorią w jakiej Zamawiający ogłosił zamówienie publiczne (jako dostawy) w następujący sposób:
„5.5.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością Zamawiający uzna wykonanie min. 3 (trzech) dostaw aparatury RTG wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń”
oraz pkt. 6.7.:
„6.7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
c) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
W przypadku zamówień na dostawy dowodem są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu na następujące: 
„5.5.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością Zamawiający uzna wykonanie min. 2 (dwóch) dostaw aparatury RTG wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń o wartości min.  1 500 000,00 zł.”
oraz pkt. 6.7.:
„6.7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
c) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
W przypadku zamówień na dostawy dowodem są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.”
Pytanie nr 26
Prosimy o potwierdzenie że certyfikat ISO/IEC 27001:2005 jest wymagany dla oprogramowania PACS. Prosimy również o uaktualnienie normy ISO 27001 na: ISO 27001:2013.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że certyfikat ISO/IEC 27001:2013 jest wymagany dla oprogramowania PACS, jednocześni uaktualnia normę do obecnie obowiązującej ISO/IEC 27001:2013. 
 
dot. Projektu Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:
Pytanie nr 1 do § 2 ust. 3: 
Postanowienie § 2 ust. 3 projektu umowy stanowi, że w terminie do dnia 30 marca 2018r. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy i zgłosić go do odbioru, a w szczególności złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatów RTG (stacjonarnego i przyłóżkowego) oraz dopełnienie wszelkich formalności. Z uwagi na generalny zapis „wszelkich formalności” użyty przez Zamawiającego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jakie formalności, o których mowa w powołanym postanowieniu, muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę, ażeby zgodnie z § 2 ust. 3 wzoru umowy, został wykonany przedmiot umowy? 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis  projektu umowy na następujący: „W terminie, o którym mowa w ust. 1b) Wykonawca  zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy  bez wad  i  skompletować  niezbędne do odbioru końcowego  dokumenty oraz zgłosić go do odbioru a w szczególności: złożyć wniosek na uzyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatów RTG (stacjonarnego oraz przyłóżkowego) i dopełnienie wszelkich formalności koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Zakładu rentgenodiagnostyki”.   
Pytanie nr 2
Pytanie do § 3 ust. 14: Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę przedmiotowego postanowienia:
„Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku                           z realizacją przedmiotu umowy, które zostaną stwierdzone podczas czynności odbioru końcowego                     w terminie wskazanym w protokole, w przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość                            z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z umowy. 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis  projektu umowy na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, które zostaną stwierdzone podczas czynności odbioru końcowego  w terminie wskazanym w protokole, w przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość  z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z umowy”
 
Pytanie nr 3
Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 576) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa art. 4 ust. 1 tej Ustawy, albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej.                    W związku z powyższym Wykonawca nie ma uprawnienia do złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w celu uzyskania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatów RTG (stacjonarnego oraz przyłóżkowego). Pomimo to, umowa nakłada na Wykonawcę taki obowiązek w ramach przedmiotu umowy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez modyfikację obowiązku Wykonawcy sformułowanego jako wymóg złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, na wymóg przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, który to wniosek zostanie złożony, zgodnie z przepisami przez Zamawiającego? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 4
Pytanie do § 11 ust. 8: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić treść § 11 ust. 8 projektu umowy?                                                  W szczególności Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jakiego rodzaju ograniczenia gwarancji dotyczy przedmiotowe postanowienie?   
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 5
Pytanie do § 14 ust. 3: Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę przedmiotowego postanowienia: 
„Warunki dokonywania zmian:
a. zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,
b. zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c. zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz z ustawą Pzp,
d. zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
e. w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f. w przypadku, gdy zmiana dotyczy zakresu przedmiotowego umowy, i wiąże się z dodatkowymi kosztami, strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia umownego”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis projektu umowy na następujący:  
„Warunki dokonywania zmian:
g. zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,
h. zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
i. zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz z ustawą Pzp,
j. zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
k. w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
l. w przypadku, gdy zmiana dotyczy zakresu przedmiotowego umowy, i wiąże się z dodatkowymi kosztami, strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia umownego”
 
Pytanie nr 6
Pytanie do § 10: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień w następujący sposób:
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2%  0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy (§ 2 ust. 1.
b) za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5% wartości umowy brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% 1% wartości umowy brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% 1% wartości umowy brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5% 1%  wartości umowy brutto.
h) za opóźnienie zwłokę w usunięciu awarii powyżej 1 dnia roboczego systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów pacs – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4.
i) za opóźnienie zwłokę w reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – w wysokości 0, 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na czas reakcji serwisu wskazany                                         w załączniku nr 4
j) za opóźnienie zwłokę w usunięciu awarii w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych – w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4
k) za opóźnienie zwłokę w usunięciu awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych –                                 w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy  w wysokości 20% 10% wartości umowy brutto. Karę tej samej wysokości Wykonawca uiści w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - - - prosimy   o zmniejszenie wysokości odszkodowania za nieuzasadnione odstąpienie od umowy do wysokości wynikającej z Kodeksu Cywilnego, tj. 10% wartości brutto umowy - - -
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.” 
Prosimy również o dodanie ust. o następującej treści:
„4. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”
Uzasadnienie odnośnie kar umownych: 
Kary umowne są ustanawiane w celu umocowania odpowiedzialności kontraktowej stron umowy.                                 Zważyć należy, że kara umowna ze swojej istoty nie ma charakteru prewencyjnego, a wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców może zostać uznane za rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co prowadzić może do sprzeczności celu umowy z zasadami współżycia społecznego. Warto mieć na uwadze opinię Sądu Najwyższego wyrażoną w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 listopada 2013r. (sygn. akt I CSK 124/13), a dotyczącej przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. Sąd Najwyższy wskazał, że: „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”. Wykonawca wskazuje ponadto, że w postępowaniu przetargowym zwykle stawki kar są określane przez Zamawiającego. Wobec powyższego, zalecane jest jednak, aby ich wysokość była oszacowana z punktu widzenia następstw uchybienia objętego karą. Warto podkreślić, że powszechnie dopuszcza miarkowanie kary umownej na podstawie porównania dwóch elementów: wartości szkody powstałej po stronie wierzyciela z tytułu uchybienia objętego karą umowną oraz wartości kary umownej. Zamawiający winien zatem, ustalając wysokość kar umownych, dokonać stosownego oszacowania negatywnych następstw możliwych do przewidzenia w wyniku uchybienia objętego karą, a następnie w oparciu o to oszacowanie ustalić wysokość kary umownej za to uchybienie.  
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża na zmianę wysokości  kar umownych. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
Zamawiający zmienia zapis projektu umowy na następujący:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy (§ 2 ust. 1). 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5 % wartości umowy brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 % wartości umowy brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 
f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 % wartości umowy brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5 % wartości umowy brutto.  
h) za zwłokę w usunięciu awarii powyżej 1 dnia roboczego systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów pacs – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4 do siwz.
i) za zwłokę w reakcji  serwisu po zgłoszeniu awarii – w wysokości 0, 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na czas reakcji serwisu wskazanego w załączniku nr 4 do siwz.
j) za zwłokę w usunięciu awarii w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4 do siwz
k) za zwłokę w usunięciu awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4 do siwz. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia umowy w wysokości 20 % wartości umowy brutto. Karę tej samej wysokości Wykonawca uiści w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych”.
 
Pytania dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ - WYMAGANE PARAMETRY SPRZĘTU:
Pytanie nr 1
STACJONARNY APARAT RTG KOSTNO-PŁUCNY – 1 ZESTAW
dot. sekcji: STÓŁ KOSTNY PODNOSZONY, Pkt. 8 Minimalna  wysokość stołu  ≤54cm
Czy Zamawiający dopuści stół kostny o minimalnej wysokości blatu wynoszącej 55 cm? Różnica 1 cm nie wpływa w istotny sposób na funkcjonalność aparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 2 Pkt. 13
Możliwość obrotu detektora cyfrowego bez konieczności wyjmowania go z szuflady RT. Powyższa funkcjonalność w przypadku detektorów 43x43 cm nie ma zastosowania.
Dlatego prosimy o rezygnację  z powyższego wymogu i dopuszczenie uniwersalnej szuflady do detektorów cyfrowych obsługujących detektory 35x43 i 43x43 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 3 dot. sekcji: KOLUMNA (STOJAK PŁUCNY) DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH:
Pkt. 3 Zakres ruchu pionowego detektora  ≥ 150 [cm]
Czy Zamawiający dopuści stojak płucny o zakresie ruchu pionowego detektora 147,3 cm?
Powyższy zakres jest wystarczający do wykonywania wszystkich badań, nawet dla pacjentów o wzroście 200 cm. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 4
Pkt.9 Możliwość obrotu detektora cyfrowego bez konieczności wyjmowania go z szuflady RTG
Powyższa funkcjonalność w przypadku detektorów 43x43 cm nie ma zastosowania.
Dlatego prosimy o rezygnację  z powyższego wymogu i dopuszczenie uniwersalnej szuflady do detektorów cyfrowych obsługujących detektory 35x43 i 43x43 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
 
 
 
 
Pytanie nr 5
Zamawiający wymaga:
 
APARAT RTG CYFROWY PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY – 1 zestaw 
  Cyfrowy aparat przewoźny RTG typu DR z  
  bezprzewodowym detektorem wyprodukowane przez 
  jednego producenta TAK Bez punktacji
Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji 2017r. TAK Bez punktacji
Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC TAK Bez punktacji
 
Prosimy o modyfikację zapisów na poniższe: 
APARAT RTG CYFROWY PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY – 1 zestaw 
  Cyfrowy aparat przewoźny RTG z bezprzewodowym   detektorem 
TAK Bez punktacji
Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany                                                   z bieżącej produkcji min.2017r. TAK Bez punktacji
Urządzenia zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność                          z dyrektywą 93/42/EEC TAK Bez punktacji
Proponowany zapis umożliwi dostawę aparatu z bieżącej produkcji, czyli z 2018 roku i rozszerzy liczbę potencjalnych wykonawców
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 6 dot. sekcji: RAMIĘ Z LAMPĄ RTG I WÓZEK:
Pkt. 28 Wbudowany DAP zintegrowany z Dicom
Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z DAP i możliwością manualnego wprowadzania parametrów ekspozycji i wartości dawki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 7  dot. sekcji: DETEKTOR SYSTEMU DR (szt. 1) BEZPRZEWODOWY:
Pkt. 36 DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 70% dla   1lp/mm
Wymagany zakres DQE przez zdecydowaną większość producentów jest osiągany dla 0 lp/mm, a dla 1 lp/mm wynosi ok. 50%.
Prosimy o dopuszczenie detektora dla którego DQE – wydajność kwantowa detektorów  dla   1lp/mm  wynosi 56%.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 8
dot. sekcji: STACJA TECHNIKA DR  W OBUDOWIE  APARATU
Pkt. 46 Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD,  kolorowy dotykowy, min. 15” i rozdzielczości min.  1280x1024 pikseli
Prosimy o modyfikację zapisu na następujące:
STACJA TECHNIKA DR  
Pkt. 46 Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD,  kolorowy dotykowy, min. 12” i  rozdzielczości min.  1280x1024 pikseli
Powyższa zmiana pozwoli na zaoferowanie większej liczy rozwiązań spełniających wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis na następujący: 
STACJA TECHNIKA DR  
Pkt. 46 Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD,  kolorowy dotykowy, min. 12”
 i  rozdzielczości min.  1280x1024 pikseli
Pytanie nr 9
Pkt. 69 Automatyczne zapisywanie  do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, Mas, dawka)
Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z DAP i możliwością manualnego wprowadzania parametrów ekspozycji   i wartości dawki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 10 Pkt. 79 Oprogramowanie konsoli aparatu przyłóżkowego tożsame z oprogramowaniem stacjonarnego aparatu kostno – płucnego
Prosimy o modyfikację zapisu na :
Oprogramowanie konsoli systemu obrazowania aparatu przyłóżkowego tożsame z oprogramowaniem systemu obrazowania stacjonarnego aparatu kostno – płucnego
Z racji różnych funkcjonalności obu aparatów tylko oprogramowanie systemu obrazowania może być tożsame. Dlatego prosimy o zmianę jak powyżej. 
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis na następujący: „Oprogramowanie konsoli systemu obrazowania aparatu przyłóżkowego tożsame z oprogramowaniem systemu obrazowania stacjonarnego aparatu kostno – płucnego”
 
Pytania dot. zakresu prac adaptacyjnych:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostawy drzwi ochronnych o ekwiwalencie ołowiu wynikającym                                      z projektu osłon, których zadaniem będzie zabezpieczenie przed promieniowaniem pomieszczenia opisowego?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy drzwi ochronnych o ekwiwalencie ołowiu wynikającym z projektu osłon, których zadaniem będzie zabezpieczenie przed promieniowaniem pomieszczenia opisowego
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostawy okna ochronnego o wymiarach min 80x70 cm o ekwiwalencie ołowiu wynikającym z projektu osłon? 
 
 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy okna ochronnego o wymiarach min 80x70 cm o ekwiwalencie ołowiu wynikającym z projektu osłon
Pytanie nr 3
Prosimy o podanie rodzaju i typu centrali p/poż jaką dysponuje szpital. Prosimy o podanie odległości w jakiej znajduje się centrala od adaptowanego pomieszczenia RTG. 
Odpowiedź:
Centrala Sygnalizacji Pożaru znajduje się w budynku Głównym Szpitala, oddział B, dyżurka pielęgniarska, parter, odległość około 30-40m  
Zamawiający informuje, że na szczegółowe pytania dot. systemu p/poz. oraz możliwość modyfikacji systemu odpowiedzi udzieli firma zajmująca się konserwacją Sytemu Sygnalizacji Pożaru tj. STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna, ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa, tel. 228615489
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający będzie oczekiwał instalacji czujek p/poż, a jeśli tak to jakiego typu?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje instalacji czujek p/poż zgodnie z projektem instalacji ppoż. Ponadto informuje, że na szczegółowe pytania dot. systemu p/poz. oraz możliwość modyfikacji systemu odpowiedzi udzieli firma zajmująca się konserwacją Sytemu Sygnalizacji Pożaru tj. STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna, ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa, tel. 228615489
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający będzie oczekiwał podłączenia czujek p/poż do istniejącego systemu p/poż?                                                              Jeśli tak, a szpital posiada umowę na konserwację systemu p/poż w firmie trzeciej to prosimy 
o podanie kosztu integracji czujek z centralą. 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje podłączenia czujek p/poż do istniejącego systemu p/poż. Koszt integracji systemu należy ustalić z firma zajmującą się konserwacją Sytemu Sygnalizacji Pożaru tj. STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna, ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa, tel. 228615489
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację klap p/poż z zabezpieczeniem topikowym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem uzgodnienia i zaakceptowania przez Firmę zajmującą się konserwacją Sytemu Sygnalizacji Pożaru tj. STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna, ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa, tel. 228615489
 
Pytania dot. przedmiotu zamówienia
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG z kolumną lampy RTG zawieszoną na suficie o parametrach jak poniżej odpowiednio do tabeli parametrów wymaganych:
a) Generator  o parametrach:
- p. 7. – minimalne ustawienie mAs – 0,5 mAs
b) Lampa RTG, Kolimator o parametrach: 
- p. 13 i p. 14 – dotykowy panel LCD na kołpaku o przekątnej 5,7” pozwalający na regulację warunków ekspozycji lecz bez możliwości wyświetlenia danych o pacjencie, badaniu i wyświetleniu samego badania celem akceptacji lub odrzucenia
c) kolumna lampy o parametrach:
- p. 3.  - Sufitowa kolumna lampy podwieszona do sufitu z minimalną wysokością ogniska lampy od podłogi – 37 cm
d) Stół kostny podnoszony o parametrach:
- p. 4. -  szerokość blatu – 80 cm 
- p. 13. - konieczność wyjmowania detektora z szuflady RTG w celu jego obrotu
e) Kolumna (stojak płucny) do zdjęć odległościowych o parametrach:
- p. 2. – najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku – 37 cm
- p. 3. – zakres ruchu pionowego detektora – 136 cm
- p. 6. – kratki przeciwrozproszeniowe – ogniskowe kratek 115 cm i 180 cm
- p. 9. – brak możliwości obrotu detektora bez konieczności wyjmowania go z szuflady
f) Detektor przenośny systemu DR o parametrach:
- p. 4. – rozmiar detektora – powierzchnia aktywna 328 mm x 424 mm
- p. 5. – matryca obrazowa – 6,7 mln pikseli
- p. 6. – rozmiar piksela - 148µm
- p. 9. – rozdzielczość obrazowa – 3,4 lp/mm
- p. 10. – maksymalne dopuszczalne rozproszone obciążenie detektora – 150 kg
- p. 12. – bez klasy ochronności przed zalaniem IP57
g) Konsola operatora o parametrach:
- p. 1., p. 3., p. 5. – stacja technika z komputerem z procesorem dwurdzeniowym , 4 GB RAM, dysk min. 500 GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe, monitor 19” nie dotykowy, komputer obsługiwany i sterowanie systemem przez klawiaturę i myszkę
- p.  4. – oprogramowanie wraz z systemem pomocy kontekstowej w języku angielskim
- p. 16. – pomiar odległości i kątów bez możliwości pomiarów kątów Cobba
- p. 23. – Skala centymetrowa nie jest dodawana do przesyłanych obrazów
- p. 25. – nie ma specjalnego dedykowanego oprogramowania pediatrycznego, tylko jest możliwość utworzenia własnych programów anatomicznych dla badań pediatrycznych i ponazywania ich po polsku z podziałem na dowolne grupy wiekowe, wagowe oraz inne wedle uznania.
- p. 26., p. 28. – bez oprogramowania do wizualizacji rur intubacyjnych, cewników oraz odmy płucnej?
Odpowiedź:
Zamawiający w załączniku nr 4 – Wymagane parametry sprzętu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Sugerowanie przez wykonawcę tak istotnej zmiany opisu przedmiotu zamówienia jakim jest konstrukcja aparatu RTG jest nieuprawnione. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat cyfrowy przyłóżkowy przewoźny o parametrach :
a) Aparat rtg cyfrowy przewoźny przyłóżkowy przewoźny 
- p. 1. – Istotne elementy aparatu tj. lampa RTG, generator, oprogramowanie, kolumna jezdna wyprodukowane przez jednego producenta, natomiast detektor cyfrowy bezprzewodowy wyprodukowany przez innego producenta.
- p. 4. – generator o częstotliwości 50 kHz  jako generator wysokiej częstotliwości
- p. 11. – minimalny zakres prądowo-czasowy – 0,32 mAs
- p. 17. i p. 18. – lampa RTG z jednym ogniskiem 0,8 mm
- p. 24. – minimalna odległość podłoga – ognisko – 47 cm
- p. 25. – kąt pochylania lampy od -45o do 90o
- p. 32. – waga aparatu – 375 kg
- p. 34. – rozmiar detektora – powierzchnia aktywna – 424 x 348 mm
- p. 35. – matryca obrazowa – 6,7 mln pikseli
- p. 36. – DQE – wydajność kwantowa detektorów dla 1 lp/mm – 51%
- p. 37. – rozdzielczość – 3,4 lp/mm
- p. 41. – bez stopnia ochrony przed zalaniem IP57
- p. 48. – interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku angielskim
- p. 53. – bez usuwania obraz kratki, gdyż kratka jest gęstsza niż piksele na detektorze i jest niewidoczna
- p. 60. – pomiar długości i kątów, ale bez pomiaru kątów Cobba
- p. 67. – możliwość sortowania zamiast wyszukiwania obrazów według określonych kryteriów: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania
- p. 68. – bez możliwości otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji
- p. 81. – kratka zatrzaskowa zakładana na detektor bez dodatkowego uchwytu, gdyż detektor jest wyposażony w zintegrowany uchwyt służący do przenoszenia detektora?
 
Odpowiedź:
Zamawiający w załączniku nr 4 – Wymagane parametry sprzętu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie nr 3
Dotyczy wymaganych parametrów sprzętu – załącznik nr 4 do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”
Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 4
Dotyczy wymaganych parametrów sprzętu – załącznik nr 4 do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Reakcja  serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni  roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5
Dotyczy wymaganych parametrów sprzętu – załącznik nr 4 do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych do 4 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6
Dotyczy wymaganych parametrów sprzętu – załącznik nr 4 do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 6 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7
Dotyczy SIWZ, rozdział V pkt. 5.5.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 
Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością Zamawiający uzna wyposażenie Zakładu Rentgenodiagnostyki lub Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń o wartości min. 1 500 000 zł.”?
Przedmiot zamówienia to kompleksowe wyposażenie Zakładu Rentgenodiagnostyki wraz z dostosowaniem pomieszczeń i zgodnie z klasyfikacją umieszczoną w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w TED przedmiot zamówienia stanowią dostawy. Wymóg wykazania się przez Wykonawcę dwoma robotami budowlanymi jest nadmierny, w żaden sposób nie potwierdza zdolności technicznych Wykonawcy do realizacji dostawy. 
Zgodnie bowiem z zapisami art. 22 ust. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Określenie „proporcjonalny” znaczy tyle co odpowiedni, nie nadmierny, a żądanie wykazania się realizacją robót budowlanych w przypadku zamówienia publicznego na dostawy nie jest w żaden sposób „proporcjonalny”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu na następujące: 
„5.5.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 
Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością Zamawiający uzna wykonanie min. 2 (dwóch) dostaw aparatury RTG wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń o wartości min.  1 500 000,00 zł.””
oraz pkt. 6.7.:
„6.7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
c) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
W przypadku zamówień na dostawy dowodem są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.”
 
Pytanie nr 8
Dotyczy SIWZ, rozdział VI pkt. 6.7.c)
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o odpowiednie dostosowanie w/w zapisu.
Odpowiedź: 
„6.7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
c) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
W przypadku zamówień na dostawy dowodem są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.”
 
Pytanie nr 9
Dotyczy SIWZ, rozdział VII pkt. 7.11
Wnosimy o wykreślenie z w/w zapisu zdania o treści: „Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną w dniu jej zarejestrowania.” jako niezgodnego z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie ustawodawca sam dopuścił możliwość przesyłania zapytań dotyczących SIWZ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ustawa nigdzie nie nakłada ograniczenia godzinowego ani nie ogranicza terminu np. godzinami pracy Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis SIWZ, rozdział VII pkt. 7.11 na następujący: „Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną w dniu jej przesłania”. 
 
Pytanie nr 10
Dotyczy formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 8
Prosimy o precyzyjne wskazanie ile ma wynosić okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane – zapis w pkt 8 oferty wydaje się być niezgodny z §11 ust. 1 i 2 umowy.
Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że przedmiotem zamówienia są dostawy a nie jak Zamawiający wymaga w tym punkcie roboty budowlane.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Rentgenodiagnostyki tj. roboty budowlane.
Zamawiający wykreśla zapis formularza oferty pkt. 8 i tym samym zmienia zapis pkt 9 na następujący: „Oświadczam (y), że udzielamy gwarancji na przedmiot umowy tj. roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia na okres 60 miesięcy. 
W wyniku wykreślenia pkt. 8 zmienia się numeracja formularza oferty. 
 
Pytanie nr 11
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §3 ust. 2
Prosimy o usunięcie słowa „pełna”. Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis siwz
Pytanie nr 12
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §3 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca oświadcza, że użyte do wykonania pomieszczeń materiały, urządzenia itp. będą nowoczesne, fabrycznie nowe, należytej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad projektowych, wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne i sprawdzone rozwiązania technologiczne i projektowe. Zamawiający nie dopuszcza maszyn i urządzeń prototypowych.”?
Prosimy o usunięcie słowa gwarantuje, które sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy norma wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis siwz
 
Pytanie nr 13
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §3 ust. 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy zawinionych przez Wykonawcę; w przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.”?
Prosimy o doprecyzowanie wynikające z art. 415 KC i zasady odpowiedzialności w oparciu o winę.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku  z realizacją przedmiotu umowy, zawinionych przez wykonawcę, które zostaną stwierdzone podczas czynności odbioru końcowego w terminie wskazanym w protokole, w przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez  Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość  z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy”.
 
Pytanie nr 14
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §4 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z pomieszczeń modernizowanych materiałów uznanych za nie spełniające wymogów oraz każdej firmy lub osoby, która uzasadnionym zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest w uzasadniony sposób  uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis siwz
Pytanie nr 15
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §5 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. Wszelkie koszty wynikłe przy realizacji zadania a nie ujęte przez Wykonawcę w złożonej ofercie stanowią ryzyko Wykonawcy i nie zostaną zapłacone przez zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji wynikających ze zmiany umowy, o których mowa w § 14 ust. 3.”?
Prosimy o doprecyzowanie zapisów – w par. 14 ust. 3 Zamawiający przewiduje liczne sytuacje, które mogą powodować zmianę zakresu umowy – taka zmiana może się w wielu przypadkach wiązać z koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a wyrażenie zgody przez Wykonawcę na zmianę zakresu umowy może być warunkowane właśnie możliwością podwyższenie wynagrodzenia. Tym samym, doprecyzowanie w niniejszym ust. 3 i 4 jest zasadne. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis §5 ust. 3, zmienia zapis § 14 ust. 3 na następujący:
„Warunki dokonywania zmian:
a. zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,
b. zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c. zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp,
d. zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
e. w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
f. w przypadku, gdy zmiana dotyczy zakresu przedmiotowego umowy, i wiąże się z dodatkowymi kosztami, strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia umownego”
Pytanie nr 16
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §5 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów z zastrzeżeniem ust. 5, oraz z zastrzeżeniem sytuacji wynikających ze zmiany umowy, o których mowa w § 14 ust. 3.”?
Prosimy o doprecyzowanie zapisów – w par. 14 ust. 3 Zamawiający przewiduje liczne sytuacje, które mogą powodować zmianę zakresu umowy – taka zmiana może się w wielu przypadkach wiązać z koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a wyrażenie zgody przez Wykonawcę na zmianę zakresu umowy może być warunkowane właśnie możliwością podwyższenie wynagrodzenia. Tym samym, doprecyzowanie w niniejszym ust. 3 i 4 jest zasadne. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis §5 ust. 4, zmienia zapis § 14 ust. 3 na następujący:
„Warunki dokonywania zmian:
a. zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,
b. zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c. zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp,
d. zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
e. w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
f. w przypadku, gdy zmiana dotyczy zakresu przedmiotowego umowy, i wiąże się z dodatkowymi kosztami, strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia umownego”
Pytanie nr 17
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §7
Wnosimy o wykreślenie w/w zapisu z projektu umowy.
Przedmiotem zamówienia są dostawy, a zapisy powyższego paragrafu winny być stosowane w przypadku zamówień na roboty budowlane (zgodnie z art. 36 ust. 11 ustawy Pzp).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis siwz gdyż przedmiotem zamówienia są dostawy oraz roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń Zakładu Rentgenodiagnostyki. . 
Art. 2, pkt. 9b ustawy pzp definiuje „umowę o podwykonawstwo” - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;
Art. 39 pkt. 11b określa także: „informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje; 
Pytanie nr 18
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §9 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady w wykonaniu elementów prac remontowo-modernizacyjnych składających się na przedmiot umowy, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:”?
Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy. Zamawiający może odmówić podpisania protokółów jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne, tj. uniemożliwiające należyte korzystanie z przedmiotu umowy. W innym przypadku zamawiający podpisze protokóły, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek wskazanych w tym protokóle.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis siwz
Pytanie nr 19
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w paragrafu zapisu o treści: „Nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru lub bezpodstawna odmowa podpisania protokołu częściowego odbioru, lub odbioru końcowego robót,  w szczególności z powodu nieistotnych usterek nie uniemożliwiających eksploatacji upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania takiego protokołu.”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapis siwz
 
Pytanie nr 20
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 a) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy (§ 2 ust. 1, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto. ”?
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
Pytanie nr 21
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto.”?
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
Pytanie nr 22
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 1 % wartości umowy brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.”?
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej - proponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest nieadekwatna do przewinienia, ma charakter ściśle represyjny i nie odpowiada ustalonym praktykom rynkowym na rynku dostaw wyrobów medycznych. 
Pytanie nr 23
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 d) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto.”?
Pytanie nr 24
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 e) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% % wartości umowy brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,”?
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej - proponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest nieadekwatna do przewinienia, ma charakter ściśle represyjny i nie odpowiada ustalonym praktykom rynkowym na rynku dostaw wyrobów medycznych. 
Pytanie nr 25
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 f) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,”?
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej - proponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest nieadekwatna do przewinienia, ma charakter ściśle represyjny i nie odpowiada ustalonym praktykom rynkowym na rynku dostaw wyrobów medycznych. 
Pytanie nr 26
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 g) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto.”?
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej - proponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest nieadekwatna do przewinienia, ma charakter ściśle represyjny i nie odpowiada ustalonym praktykom rynkowym na rynku dostaw wyrobów medycznych. 
Pytanie nr 27
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 h) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za opóźnienie w usunięciu awarii powyżej 5-tego dnia roboczego systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów pacs – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto.”?
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
Pytanie nr 28
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 i) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za opóźnienie w reakcji    serwisu po zgłoszeniu awarii – w wysokości 0, 1 % wartości umowy brutto   za   każdy   dzień  zwłoki,   liczony   od   upływu   terminu   wyznaczonego   na   czas reakcji serwisu wskazany w załączniku nr 4, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto.”?
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
 
Pytanie nr 29
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 j) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za opóźnienie w usunięciu awarii w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto.”?
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
Pytanie nr 30
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 1 k) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za opóźnienie w usunięciu awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto.”?
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
Pytanie nr 31
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §10 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 
Odpowiedź do pytania od nr 20 do 31
Zamawiający zmienia zapis projektu umowy na następujący:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
l) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy (§ 2 ust. 1). 
m) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
n) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5 % wartości umowy brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
o) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
p) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 % wartości umowy brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 
q) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 % wartości umowy brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5 % wartości umowy brutto.  
s) za zwłokę w usunięciu awarii powyżej 1 dnia roboczego systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów pacs – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4 do siwz.
t) za zwłokę w reakcji  serwisu po zgłoszeniu awarii – w wysokości 0, 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na czas reakcji serwisu wskazanego w załączniku nr 4 do siwz.
u) za zwłokę w usunięciu awarii w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4 do siwz
v) za zwłokę w usunięciu awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii wskazany w załączniku nr 4 do siwz. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia umowy w wysokości 20 % wartości umowy brutto. Karę tej samej wysokości Wykonawca uiści w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych”.
 
Pytanie nr 32
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli Zamawiający zażąda usunięcia wady, wyznaczy w tym celu Wykonawcy rozsądny termin, kierując się przede wszystkim względami technologicznymi, nie krótszy jednak niż 5 dni roboczych.”?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 33
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku awarii aparatu cyfrowego typ……………………………………………………….. oraz aparatu przyłóżkowego typ. ……………………………., Wykonawca zobowiązany do reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji w okresie do 3 dni roboczych od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od powiadomienia telefonicznego……………………..lub e-mailem…………………………………………….”?
Odpowiedź: 
Zamawiający  zmienia zapis §11 ust. 4 na następujący: „W przypadku awarii aparatu cyfrowego typ……………………………………………………….. lub aparatu przyłóżkowego typ. ……………………………., Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia reakcji  serwisu po zgłoszeniu awarii w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia telefonicznego……………………..lub e-mailem…………………………………………….”
 
Pytanie nr 34
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W razie gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych, uprawniony jest on do usunięcia usterki we własnym zakresie albo przy pomocy osób trzecich na koszt Wykonawcy, korzystając ze złożonego zabezpieczenia.”?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 35
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 ust. 7
Prosimy o usunięcie wymagania – z jednej strony Zamawiający wymaga, aby wykonawca świadczył usługi gwarancyjne wobec wszystkich dostarczonych urządzeń, a z drugiej strony wymaga przeniesienia na Zamawiającego gwarancji udzielonej przez dostawców urządzeń. Zwracamy uwagę, że po przeniesieniu uprawnień z gwarancji na Zamawiającego, Wykonawca nie będzie miał „w ręku” tych uprawnień gwarancyjnych, które mu przysługiwały wobec dostawców urządzeń, i nie będzie mógł tym samym świadczyć usług gwarancyjnych wobec Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 36
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 ust. 9
Wykonawca odpowiada jedynie za utrzymanie dostarczonego urządzenia medycznego w stanie technicznym zgodnym ze specyfikacją producenta na warunkach określonych w umowie. 
Prosimy o stosowne zmiany 
Wyjaśniamy, ze dotychczasowy zapis nakłada na wykonawcę odpowiedzialność „za działanie Zakładu Rentgenodiagnostyki” co nie stanowi przedmiot umowy oraz celu na jaki został przyznana dotacja.
Pytanie nr 37
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 ust. 9
Prosimy o usunięcie wymagania lub zmianę jego brzmienia – zapis jest niezgodny z wymogami kodeksu cywilnego w odniesieniu do gwarancji i do zakresu gwarancji przewidzianego przez KC – Wykonawca może się zobowiązywać do usuwania wad dostarczonych urządzeń / robót budowlanych, ale nie do utrzymania „pełnej sprawności technicznej pracowni”. 
Odpowiedź na pytanie nr 36 i 37: 
Zamawiający zmienia zapis §11 ust. 9 na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do utrzymania pomieszczeń i urządzeń Zakładu Rentgenodiagnostyki w pełnej sprawności pod względem technicznym jak i spełnienia obowiązujących wymogów przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie, m. in. dokonywanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, prowadzenie niezbędnej wymaganej dokumentacji potwierdzającej sprawność urządzeń”. 
 
Pytanie nr 38
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 ust. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca w czasie trwania gwarancji zapewni na własny koszt Zamawiającemu naprawy, części zamienne, serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne urządzeń.”?
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis §11 ust. 10 na następujący: „Wykonawca w czasie trwania gwarancji zapewni na własny koszt Zamawiającemu naprawy, części zamienne, serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne zamontowanych i dostarczonych urządzeń”. 
Pytanie nr 39
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 ust. 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest, wg swojego wyboru, usunąć wady lub wymienić wadliwy element / podzespół. Postanowienia ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 40
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 ust. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wszelkie przeglądy i inne działania związane z udzieloną gwarancją, a także gwarancją dostawcy urządzeń, Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia umownego”?
Prosimy o usunięcie słowa „nieodpłatnie” i zastąpienie go słowami „w ramach wynagrodzenia umownego”, gdyż słowo „nieodpłatnie” sugeruje darowiznę i może oznaczać dla organów podatkowych obowiązek naliczenia podatku od dochodu. Wskazujemy ponadto, że jest to umowa zawierana w trybie zamówienia publicznego, a więc – zgodnie z ustawową definicją – świadczenia z założenia odpłatnego, i usługi lub dostawy nie mogą się odbywać w związku z powyższym „nieodpłatnie”.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 41
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 
Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści:
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenia obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne.”?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 42
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §11 
Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju przedmiotu umowy.”?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 43
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, §14 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku:”?
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 44
Prosimy Zamawiającego o opublikowanie istniejącego projektu stałych osłon radiologicznych?
Odpowiedź: 
Zamawiający dołącza istniejący projekt osłon stałych w celach poglądowych dla Wykonawcy, gdyż przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie projektu osłon stałych. 
 
Pytanie nr 45
Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie czy będzie wymagał instalacji drzwi przesuwnych automatycznych?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga instalacji drzwi przesuwnych automatycznych
Pytanie nr 46
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zamianę drzwi przesuwnych na drzwi rozwierne półtora skrzydłowe o szerokości całkowitej 140cm.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga drzwi zgodnie z siwz
 
Pytanie nr 47
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w rozdzielni głównej, z której należy wykonać zasilania dla aparatu Rtg oraz systemu wentylacyjnego, posiada wystarczający zapas mocy?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, ze w rozdzielni głównej jest wystarczający zapas mocy
Pytanie nr 48
Prosimy Zamawiającego o wskazanie miejsca instalacji serwera systemu archiwizacyjno-dystrybucyjnego PACS/RIS?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że miejsce instalacji serwera systemu archiwizacyjno-dystrybucyjnego PACS/RIS jest w pomieszczeniu serwerowni umiejscowionej w budynku Głównym szpitala, poziom przyziemia.  
 
Pytanie nr 49
Czy do Wykonawcy będzie należała dostawa szafy serwerowej oraz jej instalacja w serwerowni Zamawiającego?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy szafy serwerowej. 
 
Pytanie nr 50
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy do Wykonawcy będzie należało wykonanie jakichkolwiek prac związanych z dostosowaniem infrastruktury do montażu systemu archiwizacji w serwerowni? Jeżeli tak – prosimy o szczegółowe opisanie zakresu tych prac.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do Wykonawcy nie będzie należało wykonanie jakichkolwiek prac związanych z dostosowaniem infrastruktury do montażu systemu archiwizacji w serwerowni. Wykonawca zobowiązany będzie do montażu serwera  w szafie RACK
Pytanie nr 51
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy do Wykonawcy będzie należało wykonanie sieci komputerowej? Jeżeli tak prosimy o szczegółowe określenie zakresu tych prac poprzez podanie wymaganej w poszczególnych pomieszczeniach ilości gniazd, typów, kategorii, parametrów itp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych - adaptacji pomieszczeń Zakładu Rentgenodiagnostyki i to do wykonawcy należy określenie zakresu tych prac poprzez określenie wymaganej w poszczególnych pomieszczeniach ilości gniazd, typów, kategorii, parametrów. 
 
Pytanie nr 52
Czy do Wykonawcy będzie należała dostawa nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego sieci komputerowej? Jeżeli tak prosimy o określenie jego parametrów oraz wskazanie lokalizacji.
Pytanie nr 53
Prosimy o określenie sposobu podłączenia ewentualnego lokalnego punktu dystrybucyjnego sieci komputerowej z istniejącą w szpitalu infrastrukturą teleinformatyczną? Prosimy o podanie przybliżonej odległości pracowni Rtg od serwerowni (Głównej Szafy Dystrybucyjnej).
Odpowiedź na pytanie nr 52 i nr 53: 
Nie będzie należała dostawa nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego sieci komputerowej
 
Pytanie nr 54
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zakresie Wykonawcy będzie modernizacja / dostosowanie istniejącej instalacji systemu sygnalizacji pożaru do nowej aranżacji pomieszczeń? Jeżeli tak prosimy o podanie nazwy firmy, która aktualnie opiekuje się tą instalacją oraz danych kontaktowych.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy będzie modernizacja / dostosowanie istniejącej instalacji systemu sygnalizacji pożaru do nowej aranżacji pomieszczeń.
Firmą zajmującą się konserwacją Sytemu Sygnalizacji Pożaru jest STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna, ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa, tel. 228615489
Pytanie nr 55
Czy istniejący system sygnalizacji pożaru jest na gwarancji?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że system sygnalizacji pożaru jest na gwarancji
Pytanie nr 56
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy do Wykonawcy będzie należał demontaż oraz utylizacja istniejących central wentylacyjnych?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że demontaż dotyczy tylko w obrębie adaptowanych pomieszczeń. 
Pytanie nr 57
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodzi się na wydłużenie terminu na realizację umowy o czas oczekiwania na decyzje administracyjne oraz ich uprawomocnienie? Biorąc pod uwagę zakres umowy oraz konieczność uzyskania przez Wykonawcę decyzji administracyjnych, których czas wydania w żaden sposób od niego nie zależy, przewidziany w SIWZ termin realizacji jest zdecydowanie zbyt krótki.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.