Pytania i odpowiedzi

Do pobrania: 

załacznik nr 4_wzor_umowy_zm.zip

zalacznik nr 2_parametry_zmiana2.zip

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Kompleksowe wyposażenie Działu Diagnostyczno-Leczniczego w sprzęt medyczny” – znak sprawy: ZP/13/2017

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:


Pytanie nr 1:
dot. Zał. nr 2 (Parametry techniczne i eksploatacyjne podlegające ocenie) – 
Czy Zamawiający wydzieli część J, tj. szafę do przechowywania i suszenia endoskopów, tworząc z niej oddzielny pakiet, co pozwoli na składanie ofert większej ilości Wykonawców i uzyskanie oferty najkorzystniejszej cenowo?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 2:
dot. część J, poz. 1 – 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego, tj. szafę, w której uchwyty nie są wysuwane, a składane pod kątem 90O, co również zapewnia załadunek 
i rozładunek endoskopów poza strefą przechowywania, ale jednocześnie ułatwia wykonanie tej czynności osobom niskim?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 3:
dot. część J, poz. 2 – 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. pneumatyczną blokadę drzwi, zwalnianą i uruchamianą automatycznie po odczytaniu identyfikatora użytkownika?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 4:
dot. część J, poz. 4 – 
Prosimy o odstąpienie od wymogu systemu podwójnej ścianki. Szafy zasilane 
z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza nie generują dużego hałasu, przez co taki wymóg jest bezzasadny.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, szafa opisana w siwz nie jest zasilana 
z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza

Pytanie nr 5:
dot. część J – 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie spełniało wymagania Załącznika nr 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych, pkt. 6 (tj. "Endoskopy przechowuje się w sposób zabezpieczający przed ich wtórną kontaminacją"), a tym samym spełniało wymagania normy PN-EN 16442:2015 dot. szaf do przechowywania procesowanych endoskopów termolabilnych w kontrolowanych warunkach?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, zamawiający wymaga szafy do przechowywania endoskopów a nie jednocześnie do suszenia w warunkach kontrolowanych. Zmianie ulega zapis załącznika nr 2 dot. części J na następujący: „Szafa do przechowywania endoskopów”

Pytanie nr 6:
dot. część J – 
Czy Zamawiający wymaga, aby szafa utrzymywała jakość mikrobiologiczną endoskopu m.in. przez system filtracji powietrza, w tym również filtry na każdym zestawie przyłączeniowym, gwarantujące przepływ czystego mikrobiologicznie powietrza przez kanały przechowywanego endoskopu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, nie wymaga, aby szafa utrzymywała jakość mikrobiologiczną endoskopu m.in. przez system filtracji powietrza

Pytanie nr 7:
dot. część J – 
Czy Zamawiający wymaga, aby szafa była wyposażona we wbudowaną drukarkę generującą wydruk z wszystkimi niezbędnymi informacjami jak identyfikacja personelu, endoskopu, warunki przechowywania, itp., co umożliwia dokumentację prawidłowego przechowywania w przypadku ewentualnych roszczeń pacjenta w sprawie o zakażenie?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, nie wymaga wyposażenia jej w budowaną drukarkę. 

Pytanie nr 8:
dot. część J – 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.7.1 normy PN-EN 16442:2015 alarm 
w szafie sygnalizował wizualnie lub dźwiękowo w?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, nie wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.7.1 normy PN-EN 16442:2015 był zamontowany w szafie alarm. 

Pytanie nr 9:
dot. część J – 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.7.5 normy PN-EN 16442:2015 system wykrywania nieprawidłowości reagował w sytuacji, gdy temperatura w trakcie przechowywania lub suszenia wykroczy poza przedział temperatur, lub ciśnienie w trakcie przechowywania lub suszenia wykroczy poza określone granice?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, nie wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.7.5 normy PN-EN 16442:2015 był zamontowany system wykrywania nieprawidłowości

Pytanie nr 10:
dot. część J – 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.8 normy PN-EN 16442:2015 szafa do przechowywania była wyposażona w system wyświetlający okres przechowywania każdego endoskopu w szafie?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, nie wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.8 normy PN-EN 16442:2015 szafa do przechowywania była wyposażona w system wyświetlający okres przechowywania każdego endoskopu w szafie

 

Pytanie nr 11:
dot. część J - 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.1.3 normy PN-EN 16442:2015 uchwyty na  endoskopy w szafie były zaprojektowane tak, aby zapewnić, że wszystkie endoskopy wyspecyfikowane do przechowywania i/lub suszenia w szafie nie będą dotykały dna szafy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz,

Pytanie nr 12:
dot. część J – 
Czy Zamawiający wymaga, aby szafa była wyposażona w skaner umożliwiający identyfikację endoskopów i personelu poprzez odczytywanie kodu, bez ręcznego wprowadzania kodów użytkownika i endoskopu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, podtrzymuje zapisy siwz,

Pytanie nr 13:
dot. część J – 
Prosimy o podane listy producentów, rodzajów i modeli endoskopów, które będą przechowywane w szafie, w celu doboru i wyceny odpowiednich przyłączeń do kanałów.
Odpowiedź:
Zamawiający na moment udzielania odpowiedzi na pytania nie może odpowiedzieć jakie modele i jakich producentów będą przechowywane w szafie, to jest przedmiotem postępowania przetargowego. 

Pytanie nr 14 ad p-t I
W celu zapewnienia równości  gospodarczej  prosimy o wyłączenie  z pakietu  pozycji I-  myjni automatycznej do endoskopów.
Zamieszczenie przez Zamawiającego w  jednym pakiecie   wszystkich sprzętów do endoskopii jednoznacznie wskazuje na firmę posiadającą na wyposażeniu wszystkie wymienione produkty.
Taki sposób uniemożliwia  udział w postepowaniu innym podmiotom oferujących poszczególne, opisane w specyfikacji produkty na najwyższym poziomie technologicznym ,często znacznie ekonomiczniejsze od oferowanych przez preferowaną firmę.
 Zamawiający poprzez wyłączenie myjni z pakietu nr 2 otrzymuje możliwość  oceny znacznie większej liczby ofert ekonomicznie atrakcyjniejszych ,nie dyskryminując  tym samym innych podmiotów.    
Chcemy zaoferować produkt konkurencyjny, a takiej możliwości nie mamy poprzez zapisanie wszystkich akcesoriów i urządzeń do endoskopii w jednym pakiecie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 15 ad p-t I9:
Prosimy o dopuszczenie myjni zbudowanej z twardego tworzywa  PVC Eastman  .
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 16 ad p-t I7.
Prosimy o dopuszczenie systemu uzdatniania biologicznego wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji polegającego na przepływie wody poprzez zewnętrzne filtry wody :1,0 µm ,   0,45µm oraz dodatkowy  filtr wewnętrzny 0,2µm. Woda osiąga czystość mikrobiologiczną wymaganą normą EN 15883-1,4
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 17 ad p-t I2,I3.
Prosimy o dopuszczenie myjni ładowanej w sposób ergonomiczny od góry, oddzielnie do każdej komory zabezpieczonej pokrywami.    
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 18 ad p-t I5
Prosimy o dopuszczenie myjni z jednorazowym użyciem środków chemicznych o szerokim spectrum działania włącznie z Clostridium Difficile dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych niskotemperaturowych nie niszczących drogiego sprzętu endoskopowego.       
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 19 ad p-t I10.
Prosimy o dopuszczenie myjni wraz z  własnym systemem monitorująco-raportującym z identyfikacją personelu, endoskopu wraz z drukarką 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 20 ad Paragraf 6 pkt. 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii, w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, do 14 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 21 Dot. SIWZ pkt. III. 3.4 f) 
Z uwagi na wysoko zaawansowaną technologię w przypadku oferowanego sprzętu endoskopowego zaprogramowanie go po naprawach głównych może odbywać się wyłącznie w punktach serwisowych posiadających personel przeszkolony przez Producenta oraz wymagane przez niego wyposażenie. Spowodowane jest to odpowiedzialnością producenta za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Na skutek nieprawidłowego działania mogą oni odnieść uszczerbek na zdrowiu a Użytkownik naszego sprzętu być narażony na roszczenia finansowe ze strony Pacjenta lub Personelu. Wobec powyższego czy Zamawiający podda się, na własny koszt procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania pozbawienia sprzętu blokad lub udostępnienia kodów serwisowych, które są dostępne wyłącznie dla autoryzowanych serwisów sprzętu lub zmieni zapis na " Przedstawiciel producenta zapewni dostęp do takiej instrukcji użytkownika, która umożliwi co najmniej kontrolę sprawności urządzenia i konserwację, opisane w rozdziałach: "Kontrola" oraz "Konserwacja…" oraz przeprowadzi na ich podstawie szkolenie Użytkownika."
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z wymogu pozbawienia sprzętu blokad lub udostępnienia kodów serwisowych. 

Pytanie nr 22 2 załącznik nr 2 Pytanie dotyczy pozycji I. – myjnia endoskopowa – dezynfekcja termiczno-chemiczna, punkt 12
Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopową, która wg zaleceń producenta powinna mieć przegląd techniczny raz na rok lub co 2000 rbh?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 23 załącznik nr 2 Pytanie dotyczy pozycji J. - Szafa do przechowywania, suszenia endoskopów
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje szafy zapewniającej standardowe warunki przechowywania, umożliwiającej suszenie grawitacyjne?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga szafy do standardowego przechowywania endoskopów, wyposażonej w tacę ociekową i pojemnik na akcesoria do endoskopów. Nie jest wymagana szafa zgodna z normą PN-EN 16442:2015, w której to normie określono wymagania eksploatacyjne mające zastosowanie w przypadku szaf do przechowywania, lub przechowywania i suszenia, termolabilnych endoskopów po poddaniu ich procesowi automatycznemu lub ręcznemu. 

Pytanie nr 24 -załącznik nr 2 Pytanie dotyczy pozycji L. – Gwarancja, punkt 1.
Prosimy o doprecyzowanie czy gwarancja min.36 miesięcy (typu Endocasco lub równoważne) ubezpieczenie obejmujące wszystkie (także mechaniczne) uszkodzenia w czasie trwania gwarancji wraz z zapewnieniem aparatu zastępczego na czas naprawy dotyczy całego zestawu czy tylko Bronchoskopów – poz. E?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczące ubezpieczenie obejmujące wszystkie (także mechaniczne) uszkodzenia w czasie trwania gwarancji wraz z zapewnieniem aparatu zastępczego na czas naprawy dot. bronchoskopów, pozostały sprzęt medyczny powinien zostać objęty gwarancją standardową.  
Pytanie nr 25 załącznik nr 2 Pytanie dotyczy pozycji L. – Gwarancja, punkt 3.
Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:
Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do siedziby serwisu, w okresie gwarancji na koszt Oferenta, a w przypadku konieczności importu części zamiennych nie może przekroczyć 12 (dwunastu) dni roboczych.
W przypadku zgody prosimy o zmianę również zapisu umowy par. 6 ust. 1. pkt. 6
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i zapis projektu umowy par. 6 ust. 1. pkt. 6 na następujący: 
„Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć  12 dni roboczych dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie, to jest od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego urządzenia. Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować”.

Pytanie nr 26
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobów niemedycznych (stawka VAT 23%) takich jak: H. System do archiwizacji badań (licencje, karta grabująca, integracja), 
J. szafy do przechowywania, suszenia endoskopów oraz wyposażenia wyrobów medycznych (np. wózka i ssaka), które nie posiadają dokumentów wymienionych w SIWZ  pkt. 6.8.a oraz projekcie umowy par. 1 ust. 6
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 27 Dot. SIWZ pkt. X. 10.2 Czy Zamawiający wymaga załączenia osobnego oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej czy wystarczy oświadczenie złożone 
w formularzu oferty w pkt. 2 i 11?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że nie wymaga załączenia osobnego oświadczenia 
o przeprowadzeniu wizji lokalnej. 


Pytanie nr 28 Dot. projektu umowy par. 6 ust. 1 pkt. 10
Prosimy o doprecyzowanie „(…) awarii nie wynikłych z winy użytkownika (…)”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zapis par. 6 ust. 1 pkt. 10 brzmi następująco: „Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu lub elementu/podzespołu na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech awarii, usterek lub wad tego samego elementu/zespołu. Wymiana nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji”.

Pytanie nr 29 Dot. projektu umowy par. 7 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu rękojmi do 24 miesięcy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.