Kompleksowe wyposażenie Zakładu Rentgenodiagnostyki wraz z dostosowaniem pomieszczeń

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 4 Wymagane parametry sprzętu w sekcji: STACJA TECHNIKA DR  W OBUDOWIE  APARATU

Zamawiający zmienia zapis pkt. 46 „Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD,  kolorowy dotykowy, min. 15”i rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli” na następujący:
Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD,  kolorowy dotykowy, min. 12” i  rozdzielczości min.  1280x800 pikseli”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 25.01.2018r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.01.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

 
Do pobrania: 
siwz_rtg_2017_logo
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 24.01.2018r. do godz. 09.00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.01.2018 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
MODYFIKCJA SIWZ
 
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 22.01.2018r. do godz. 09.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.01.2018 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

Do pobrania: 
PFU_załacznik nr2_zmiana
Załącznik nr5_umowa​
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Kompleksowe wyposażenie Zakładu Rentgenodiagnostyki wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – znak sprawy: ZP/11/2017.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie Zakładu Rentgenodiagnostyki wraz z dostosowaniem pomieszczeń.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz innej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129),
b) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a w szczególności polegających na adaptacji 
i remoncie pomieszczeń Zakładu rentgenodiagnostyki w celu zamontowania cyfrowego aparatu RTG
c) Dostawę i montaż wyposażenia a w szczególności: stacjonarny aparat rtg kostno-płucny, aparat rtg przyłóżkowy przewoźny, system archiwizacji i dystrybucji obrazów pacs, radiologiczna stacja diagnostyczna rtg z monitorami diagnostycznymi, oprogramowaniem diagnostycznym oraz monitorem systemu RIS, serwer systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów, stacje przeglądowe obrazów rtg – 4 zestawy, duplikator – robot do nagrywania płyt  z wynikami 
d) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania Zakładu Rentgenodiagnostyki, wykonania odbioru robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. Budynek główny szpitala, parter - Zakład rentgenodiagnostyki
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
Kod CPV Opis
33 11 10 00-1 Aparatura rentgenowska
45 00 00 00 -7 Roboty budowlane
71 32 00 00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45 21 50 00-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 marca 2018 r.  
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością Zamawiający uzna zadanie wykonane w formule „zaprojektuj – wybuduj”,  polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, modernizacji pomieszczeń w  budynku szpitalnym lub innym obiekcie opieki medycznej obejmujących zakład rentgenodiagnostyki o wartości min. 1 500 000 zł. 
i powierzchni użytkowej min. 50 m². 
Przez zamówienie zrealizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj” Zamawiający rozumie zadanie zrealizowane przez Wykonawcę w oparciu o jedną umowę obejmującą zarówno zaprojektowanie i wybudowanie obiektu (zakończonego uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.
5.a.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
b) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
g) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
h) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
i) na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składa w formie Jednolitego Dokumentu. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia Jednolitego Dokumentu.
Wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ponadto wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu jest dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl oraz na stronie www.wolica.pl/ogłoszenia/zamowienia-publiczne
Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >„język polski”, a potem zaznaczyć  > „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po sporządzeniu Jednolitego Dokumentu należy wydrukować i podpisać przez osobę lub osoby uprawnione.
Jednolity Dokument musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby upoważnione reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów – podpisane  przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jednolity Dokument każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:
c) wykaz wykonanych robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących spełnienia wymogów oferowanego sprzętu:
a. Certyfikat  ISO/IEC 27001:2005 dot. serweru  PACS
b. Certyfikat normy  ISO-9001
c. Certyfikat ISO-14001.
d. Deklaracja CE na zaoferowany sprzęt 
11. Przystępując do przetargu Wykonawca  zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w formie, którą określają przepisy ustawy art. 45 ust.  6 Pzp 
7. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Konto Zamawiającego: 52 1500 1432 1214 3002 6966 0000 z dopiskiem Przetarg nieograniczony – „Kompleksowe wyposażenie Zakładu Rentgenodiagnostyki wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – znak sprawy: ZP/11/2017.
Wysokość wadium: 4 000,00 PLN
 
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. właściwość techniczne - znaczenie 40%
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 21.01.2018r. do godz. 09.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.01.2018 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
21. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a. Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji, skorygowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 
b. zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca,
c. powstania opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian w przypadku:
a. zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiany takie mogą być spowodowane: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości. 
b. zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy,
c. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d. konieczności zmiany podwykonawcy lub zakresu powierzonego podwykonawcom, za uprzednią zgodą Zamawiającego
e. konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,
f. konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
g. możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego.
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.12.2017 r. opublikowane zostało 20.12.2017 r. pod numerem ogłoszenia: 2017/S 244-510721
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.