Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

Do pobrania:

siwz_sprzet_2017

Formularz_oferty_zm

Załącznik nr 6_projekt umowy_zmiana.zip

Załacznik nr 2_ zmiana.zip

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1.    Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/10/2017.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych do siedziby szpitala. 
Każda ze wskazanych poniżej części zamówienia określana mianem „Zadania” opisana jest szczegółowo w formularzu cenowym, który zawiera opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania zamawiającego. . 

Zadanie nr 1 -  Igły    CPV 33141320-9
Zadanie nr 2 -  Venflony     CPV 33141320-9
Zadanie nr  3 - Strzykawki     CPV 33141310-6
Zadanie nr 4.  -  Cewniki + żel znieczulający    CPV 33141240-4
Zadanie nr 5.  -  Pojemniki do nawilżania i inhalacji i zestawy do popłuczyn    CPV 33157000-5
Zadanie nr 6. -  Akcesoria do drenażu    CPV 33141640-8
Zadanie nr 7. -  Nebulizatory    CPV 33157000-5
Zadanie nr 8. -   Rękawice chirurgiczne   CPV 33141420-0
Zadanie nr 9. -   Odzież ochronna j.u.   CPV 33199000-1
Zadanie nr 10 -    Pojemniki medyczne z tworzyw sztucznych    CPV 33141000-0
Zadanie nr 11  -  Rękawice specjalistyczne do pracowni cytostatyków   CPV 33141420-0
Zadanie nr 12  -  Przyrządy do badania właściwości fizycznych    CPV 38400000-9
Zadanie nr 13  -  Wyroby diagnostyczne    CPV 33124130-5
Zadanie nr 14   - Materiały opatrunkowe    CPV 33141110-4
Zadanie nr 15  -  Akcesoria laboratoryjne   CPV  38000000-5
Zadanie nr 16  -  Akcesoria do aparatu Embletta do badań PSG oraz do kapnografu    CPV 33141000-0
Zadanie nr 17   - Szczoteczki cytologiczne    CPV 33141000-0
Zadanie nr 18  -  Szew chir.,igły Hubera, strzykawki luer lock   CPV 33141000-0
Zadanie nr 19  -  Zestawy do podawania leków    CPV 33140000-3
Zadanie nr 20  -  Podkład celulozowy   CPV  33198000-4
Zadanie nr 21 -    Ustniki do spirometrów    CPV 33140000-3

Zadanie nr 22 - Neumofiltr CPV 33157200-7

Zadanie nr 23 - Opatrunek do kaniul i gazik dezynfekcyjny CPV 33141000-0

Zadanie nr 24 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej CPV 33141642-2
5.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania
6.    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
7.    Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2018 r. 
8.    Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
  o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 1. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie    Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegó

 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że:
  1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.

 1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w pkt 5.1. SIWZ.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu nr 4 oraz oświadczeniu Nr 5,
 1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
  1. oświadczenie, że oferowane produkty (wyroby) spełniają wymagania  określone
   w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca musi złożyć:
 1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9.    Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
10.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - znaczenie-    60 %
Termin dostawy - znaczenie -    40%

11.    Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 24.11.2017r. do godz. 09.00. 

12.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.11.2017 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

13.    Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

14.    Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 

15.    Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 

16.    Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

17.    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

18.    Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań, materiałów i urządzeń technicznych  o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego materiał, sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 

19.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2017 r. pod numerem ogłoszenia:     616853-N-2017

20. Szpital, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 

1) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy; zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian;
2) zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni), zawiadomi Szpital na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta sprzętu jednorazowego uzytku lub materiałów opatrunkowych stwierdzające ten fakt;
3) wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych w formularzu cenowym zadanie nr ....... do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt;
4) dokonywania zmian ilościowych w ramach określonego w umowie przedmiotu zamówienia - danego zadania - do wysokości wartości umowy określonej dla danego zadania, w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć w chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.