Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczenia morfologii krwi wraz z najmem analizatora

Do pobrania:

siwz_analizator

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.    Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczenia morfologii krwi wraz z najmem analizatora hematologicznego” – znak sprawy: ZP/02/2017.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań hematologicznych i krwi kontrolnej oraz najem automatycznego analizatora hematologicznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Rocznie Zamawiający wykonuje około 6 000 oznaczeń. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie cenowej poza wszystkimi odczynnikami, krwi kontrolnej konfekcjonowanej jako fiolki o pojemności nie większej niż 1,5 ml każda na podaną ilość oznaczeń.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia automatycznego analizatora hematologicznego do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r.

5.    Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. 

6.    Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
CPV – 38 43 45 20-7, 
CPV – 33 69 62 00 – 7
7.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
8.    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9.    Termin realizacji zamówienia 48 miesięcy od podpisania umowy. 
10.    Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
10.1.    nie podlegają wykluczeniu
10.2.    spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

c)    zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie lub wynajmie analizatora hematologicznego wraz  z dostawą odczynników. Każde zamówienie w którym była dostawa/najem analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników winno spełniać następujące kryteria:
- okres trwania umowy na co najmniej 12 m-cy,
- wartość zamówienia na okres 12 miesięcy wyniosła co najmniej 34 000,00 pln
- całość zamówienia winna być realizowana przez jednego wykonawcę
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 10. 2) lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 


Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1.    Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
2.    W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 wykonawca przedłoży:
a)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
2.1.    W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca przedłoży:
a)    Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również    wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie   
3.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                      
11.    Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
12.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena                                  - znaczenie -    60 %
b.Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań    - znaczenie -    10%
c.  Kontrola poziomu odczynników z graficzną 
     informacją o poziomie zużycia, opakowania 
    z kodami RF do automatycznego wczytywania 
    na pokładzie                             - znaczenie -    10%
d.  Aplikacja umożliwiająca analizę próbek 
    leukopenicznych poprzez wydłużony czas 
    pomiaru próbki                        - znaczenie -    10%
e. Termin dostawy                        - znaczenie -    10%

13.    Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 15.03.2017r. do godz. 09.00. 

14.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.03.2017 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

15.    Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

16.    Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 

17.    Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 

18.    Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

19.    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

20.    Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
21.    Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku: 
a.    działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin realizacji umowy ( np. klęski żywiołowe, strajki, embargo), 
b.    zmniejszenie ceny, 
c.    zwiększenie zakresu obowiązków Wykonawcy przy pozostawieniu obowiązującej ceny,
d.    zamiany analizatora na analizator nowej generacji o lepszych parametrach, 
e.    wymiany analizatora w przypadku powtarzających się napraw (co najmniej 5 ) na analizator wolny od wad lub o lepszych parametrach,
f.    ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT). Zmiana ceny nastąpi za pisemnym powiadomieniem  Zamawiającego począwszy od dnia wejścia w życie zmiany stawki VAT,
22.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2017 r. pod numerem ogłoszenia: 38601-2017

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.